Ordensregler

 • Parkering af biler uden for carporte skal ske på de parkeringspladser der er i området.
  Det er IKKE hensigtsmæssigt at parkere på fællesområderne, idet det er dyrt at udbedre de skader, der følger med.
 • Nabo-/brandstierne er en LOVPLIGTIG tinglyst sti, som skal holdes ryddet, således at alle har uhindret adgang til disse.
  Der må ikke placeres forhindringer som stålhegn, hundehegn, gamle dæk etc.
  Ligeledes skal begge sider af hækken klippes så der er min. 1 meter fri passage.
  Såfremt dette ikke overholdes, vil Grundejerforeningen på parcelejerens regning foranstalte stien ryddet.
 • Parcelejeren har ret til at vedligeholde/forny/ændre ens egen carport, gavl og murværk m.m. fra naboens parcel.
  Man kan IKKE nægte ejeren adgang.
 • Ifølge lokalplanen må der kun males med jordfarver…
 • Hunde skal føres i snor på fællesarealerne.
  Såfremt de ”taber noget” på områderne, bedes dette fjernet med det samme.
 • P.t. ryddes vejene for sne og saltes af gartner. Det er dog stadig den enkelte parcels forsikring der skal dække ved evt. uheld/ulykkestilfælde.
 • Legeredskaber m.m. er indkøbt af foreningen, hvorfor I bedes værne om disse, da der kun er os selv til at betale for reparation m.m.